نقشه راه حفاظت گربه سانان ایران-فارسی

ترجمه نقشه راه حفاظت گربه سانان ایران به پایان رسید.

تدوین این سند رسمی که در راستای حفاظت از گربه سانان ایران از سال 1391 با همت معاونت وقت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر حیات وحش، دانشگاه محیط زیست، رابطین گربه سانان کلیه استانهای کشور و موسسات و NGO های فعال در این زمینه، همچنین همکاری اتحادیه جهانی حفاظت در دست اقدام بود، اخیرا تکمیل شده بود.


ترجمه تخصصی: آرزو صانعی، ترجمه عمومی: سارا پاک ضمیر، بازنگری سند رسمی: مرضیه موسوی

فایل فارسی از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

دانلود فایل

 

We Won 2021 Facilitation Impact Award


See our recent project photo story


   A Persian Leopard Book (NEW )

- Sanei A. Research and Management Practices for Conservation of the Persian Leopard in Iran. Springer, Cham.

General Overview to the Research Programs in Part I

- A King for the Mountainous Landscapes: An Overview to-  the Cultural Significance and Conservation Requirements of the Persian Leopard in Iran 

Novel Regional Classification of Natural and Socioeconomic Characteristics for the Persian Leopard Research and Conservation Programs 

Countrywide Distribution Modelling of the Persian Leopard Potential Habitats on a Regional Basis in Iran 

Ground Validation of the Persian Leopard MaxEnt Potential Distribution Models: An Evaluation to Three Threshold Rules

-An Innovative Approach for Modeling Cumulative Effect of Variations in the Land Use/Land Cover Factors on Regional Persistence of the Persian Leopard 

-An Overview to the Persian Leopard Trans-boundary Habitats in the Iranian Sector of the Caucasus Ecoregion 

-Introduction to the Persian Leopard National Conservation and Management Action Plan in Iran 

-A Contingent Valuation Practice with Respect to Wildlife Trafficking Law Enforcement in Iran-Case Study: Panthera pardus saxicolor 

 -An Innovative National Insurance Model to Mitigate the Livestock–Leopard Conflicts in Iran

 

Download "Recent Distribution and Status Assessment of the Persian Leopard in Iran" 


Find more about "Leopards in Malaysia"